Jak możemy Tobie pomóc?

Ugoda mediacyjna – czym jest i co reguluje?

Ugoda mediacyjna

Mediacja jest coraz popularniejszym sposobem rozwiązywania różnego rodzaju konfliktów. Przeprowadza się ją w momencie, kiedy istnieje szansa na ugodowe rozstrzygnięcie określonej sprawy, bez konieczności pójścia z nią do sądu. Odbywa się ona poprzez zgromadzenie w jednym miejscu stron konfliktu i mediatora, a następnie prowadzenie rozmów mających na celu pojednanie stron. Wyspecjalizowana w tym zakresie osoba stara się w sposób obiektywny, aby rozmowy były przeprowadzone bez konfliktów. W zdecydowanej większości przypadków skutkiem mediacji jest sporządzenie tzw. ugody mediacyjnej.

Czym jest ugoda mediacyjna?

Ugoda mediacyjna jest umową zawartą pomiędzy stronami konfliktu. Zawiera ona postanowienia mediacji wraz z rozwiązaniem konfliktu, które są korzystne dla obu stron. Co warto wskazać, zawarcie ugody jest dobrowolne. Strony mogą w jej ramach uregulować swoje prawa i obowiązki, które zniwelują istniejący spór. Ponadto, można również określić zasady postępowania w podobnych sytuacjach, które mogą nastąpić w przyszłości (np. reguły zapobiegawcze konfliktom).

We wstępie należy nadmienić o terminie oraz miejscu zawarcia ugody mediacyjnej. Ważnym jest także, aby w treści określić jej przedmiot (odwołania do sprawy) oraz inne niezbędne elementy. Dokument ten musi zawierać dane osobowe stron konfliktu i mediatora, a także postanowienia, które zostały zawarte w trakcie posiedzeń. Mówiąc o postanowieniach, trzeba zawrzeć w szczególności kwestie sporne, aby mogły przynieść jakiekolwiek skutki po zatwierdzeniu ugody przez sąd. Nie bez wpływu będzie także potwierdzenie przez strony, że dokument wyczerpuje wszelkie roszczenia wynikające z przeszłego już konfliktu oraz że jest dla nich zrozumiały i nie wnoszą do niego żadnych zastrzeżeń. Ugoda zostaje podpisana przez uczestników mediacji. Nie bez przyczyny mówi się, że dobrze spisana ugoda może zastąpić wyrok.

Warto wskazać, że na podstawie art. 183 ze zn. 14 par. 3 kodeksu postępowania cywilnego, Sąd powinien odmówić nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem, w całości lub części, jeżeli ugoda:
– jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego,
– zmierza do obejścia prawa,
– jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.

Skutki zatwierdzenia ugody mediacyjnej przez sąd

W momencie, kiedy umowa mediacyjna zostanie zatwierdzona przez sąd, zaczyna ona mieć tzw. moc prawną. Zgodnie bowiem z art. 183 ze zn. 15 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego, ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem, zaś ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tzw. tytułem wykonawczym.

W efekcie nie ma konieczności prowadzenia dalszego postępowania przed sądem. Stanowi to największą zaletę mediacji; dąży ona bowiem do pozasądowego rozwiązania konfliktu. Generuje również mniejsze koszty niż postępowanie sądowe.

Opublikuj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *