Regulamin strony internetowej mediatorpoznań.pl

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin korzystania przez Użytkowników ze Strony internetowej, do której kieruje domena www.mediatorpoznań.pl, zwany dalej Regulaminem, określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), przez Mobi Prawnik Marcin Majchrzak z siedzibą w Poznaniu, zasady korzystania ze Strony Internetowej i treści w związku ze złożonym formularzem kontaktowym na Stronie internetowej, oraz warunki zawartych umów o świadczenie tych usług, w tym tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Każdorazowe uruchomienie Strony internetowej przez Użytkownika, oraz korzystanie z niej, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie Regulaminu oraz z zapoznaniem się przez niego z opisem Usługi, warunkami korzystania, oraz pełną akceptacją wszystkich udostępnionych mu w chwili użytkowania aplikacji postanowień, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
3. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu o treści, która została mu udostępniona.

 

§ 2. DEFINICJE POJĘĆ UŻYWANYCH W REGULAMINIE

 

1. Strona internetowa – strona internetowa, do której prowadzi domena www.mediatorpoznań.pl.
2. Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony internetowej w dowolnej formie.
3. Administrator – Mobi Prawnik Marcin Majchrzak z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zieleńskiej 7, NIP: 7822502688, REGON: 367097660.
4. Usługi nieodpłatne – udostępnianie drogą elektroniczną treści na Stronie internetowej oraz za pośrednictwem korespondencji elektronicznej e-mail.
5. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676).
6. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
7. Regulamin Strony internetowej – niniejszy Regulamin, udostępniany na podstronie Regulamin na Stronie internetowej.

 

§ 3. USŁUGI STRONY INTERNETOWEJ

 

1. Administrator świadczy Usługi nieodpłatnego udostępniania treści na Stronie internetowej oraz innych treści za pośrednictwem korespondencji elektronicznej e-mail, w związku ze złożonym formularzem kontaktowym.

 

§ 4. WYMOGI TECHNICZNE I OGRANICZENIA DOSTĘPU

 

1. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się na Stronie internetowej stanowią wyłączną własność Administratora, i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Usług nieodpłatnych, jak również za zaprzestanie świadczenia Usług drogą elektroniczną, bądź za przerwy w świadczeniu tych Usług, wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, będących poza wpływem Strony internetowej, a także wynikające z działania siły wyższej.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do ewentualnych przerw technicznych w funkcjonowaniu Strony internetowej, w szczególności z uwagi na konieczność napraw, rozbudowy lub konserwacji urządzeń lub sprzętu wykorzystywanego przez Stronę internetową.

 

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) skutki błędnego zastosowania wiedzy wynikającej z treści umieszczonych na Stronie internetowej,
b) błędne lub niewłaściwe zrozumienie udostępnionej treści w ramach świadczonych Usług.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika wskutek korzystania z Usług.

 

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące korzystania ze Strony internetowej, należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@mediatorpoznań.pl.
2. Reklamacja powinna być złożona w terminie 14 dni od sytuacji, w związku z którą reklamacja jest składana.
3. Reklamacja winna zawierać dane reklamującego, szczegółowy opis sytuacji, w związku z którą Użytkownik składa reklamację, oraz określenie konkretnego żądania co do sposobu załatwienia reklamacji.
4. W przypadku niespełnienia wszystkich warunków przez reklamację, Administrator, w terminie 7 dni od otrzymania reklamacji, może wezwać reklamującego do uzupełnienia reklamacji w wyznaczonym terminie.
5. Brak poprawy reklamacji w terminie uznaje się za jej cofnięcie i rezygnację z prawa reklamacji.
6. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, bądź jej późniejszego uzupełnienia.
7. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres elektroniczny Użytkownika.

 

§ 7. PRAWA AUTORSKIE

 

1. Użytkownik korzystający z Usług nie nabywa żadnych praw na dobrach niematerialnych do zawartych utworów.
2. Użytkownik może korzystać z treści na Strony internetowej i innych, w zakresie dozwolonym, określonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§ 8. ZAPRZESTANIE ŚWIADCZENIA USŁUG

 

1. W przypadku, gdy Użytkownik narusza Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, Administrator ma prawo zaprzestania świadczenia Usług i żądać naprawienia szkody.

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia go na Stronie internetowej.
2. Regulamin stanowi część Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieranej z Użytkownikiem.
3. Regulamin, jak i Polityka Prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych, mogą ulec zmianie w każdym czasie, zwłaszcza, gdy jest to podyktowane zmianami obowiązujących przepisów prawnych. Wówczas zmiany wchodzą w życie z momentem jego udostępnienia na Stronie internetowej.
4. W przypadku sporów wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną, właściwym jest Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem baz danych osobowych jest Administrator.
2. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Użytkownik, podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora w celu realizacji Umowy. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
3. Zbiór danych osobowych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, czym został wypełniony obowiązek nałożony na Administratora przez ustawę o ochronie danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wykonania wskazanej Umowy.
5. Ciasteczka (cookies) to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika, bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Użytkownika, jak i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt na Stronie Internetowej.
6. Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze Ciasteczek, m. in. za pomocą ustawień przeglądarki.
7. Obok Ciasteczek, Strona Internetowa może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych, w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m. in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres URL strony, z której nastąpiło przekierowanie na Stronę Internetową.
8. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe podmiotom trzecim w przypadku, gdy:
– Użytkownik wyrazi na to zgodę, lub
– będzie to uzasadnione przepisami prawa, lub
– będzie to niezbędne w celu świadczenia i realizacji Umowy.
9. W powyższych przypadkach dane osobowe zostaną przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, chyba że przepisy prawa wyłączają taki obowiązek. Powierzenie przetwarzania danych osobowych w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym zapewni ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych na poziomie co najmniej takim samym, jak zabezpieczenia stosowane przez Administratora.